Botanické zahrady a invaze

4. 4. 2017 v hotelu Absolutum v Praze-Holešovicích proběhl každoroční seminář Unie botanických zahrad ČR, který byl tentokrát věnován především invazím nepůvodních druhů a nové legislativě, která invaze řeší.

Program:

Vladislav Rašovský – Rizika zavlečení nových škodlivých organismů dovozem rostlin.
Jakub Beránek – Vyhledávání škůdců na okrasných rostlinách.
Jana Pěknicová – Praktická aplikace evropské a národní legislativy invazních druhů v botanických zahradách.
Jan Pergl – Černý a šedý seznam invazních druhů.
Jan Ponert – I orchideje můžou být invazní.
Pavel Sekerka – Stručná rekapitulace současného stavu přípravy zákona o botanických zahradách.

(Prezentace dodané autory jsou ke stažení pod odkazy s názvem příspěvku.)

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

Valná hromada UBZ ČR 2017

proběhla 26.1.2017 v posluchárně Fotochemie PřF UK v Praze.

Program:

 • Invazní druhy rostlin v BZ – nová evropská legislativa (Jan Šíma, MŽP ČR)
 • Plant Sentinel Network a spolupráce s BZ (Vladislav Rašovský, ÚKZÚZ)
 • hospodaření a činnost Unie v roce 2016 a výhled pro rok 2017
 • volba čestných členů Unie BZ ČR (Radou Unie navrženi Uljana Blažková a Milan Blažek)
 • volba dvou náhradníků členů Rady Unie BZ ČR
 • IPEN v praxi (Tomáš Peš, Zoo a BZ Plzeň)
 • Botanické zahrady Maďarska (Jana Posslová, BZ PřF MU Brno)
 • info pracovní skupiny pro práci s genofondy
 • botanické družení 2017 v Plzni
 • místo konání valné hromady v roce 2018
 • místo konání botanického družení v roce 2018
 • stanovisko k návrhu zákona o BZ

Za celoživotní práci v botanických zahradách získali Uljana a Milan Blažkovi významné ocenění – Čestné členství Unie. Oba celý svůj život pracovali v Botanické zahradě Akademie věd v Průhonicích na Chotobuzi a zasloužili se o institucionalizaci genofondových sbírek, především kosatců, pivoněk a denivek.

IMG_8818 - I

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

6. světový kongres botanických zahrad

se uskuteční v Ženevě (Švýcarsko) od 26. do 30. 6. 2017 pod heslem „Botanické zahrady ve společnosti: vize pro budoucnost“. Detailní informace k účasti najdete na kongresovém webu.

Banner-console-640

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

Zákaz pěstování vybraných invazních druhů

Upozorňujeme, že v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů platí od 3. 8. 2016 (20. den po zveřejnění) na celém území EU zákaz pěstování rostlin a chovu živočichů uvedených v Prováděcím nařízení Komise (EU) č. 2016/1141.
Z botanických druhů se týká:

Baccharis halimifolia L.,
Cabomba caroliniana Gray,
Eichhornia crassipes (Martius) Solms,
Heracleum persicum Fischer,
Heracleum sosnowskyi Mandenova,
Hydrocotyle ranunculoides L. f.,
Lagarosiphon major (Ridley) Moss,
Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet,
Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven,
Lysichiton americanus Hultén and St. John,
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.,
Parthenium hysterophorus L.,
Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (syn. Polygonum perfoliatum L.),
Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) (syn. Pueraria lobata (Willd.) Ohwi)

Protože aktuálně platná legislativa nepřipouští výjimky ani pro pěstování v botanických zahradách a v budoucnu bude jistě docházet k rozšiřování tohoto seznamu, předpokládáme zařazení prezentace zástupce MZe, MŽP, případně ÚKZÚZ na jednání některé z řádných valných hromad Unie bot. zahrad ČR a/nebo našich odborných konferencí.

Eichhornia crassipes

kategorie: pro členy, pro veřejnost | vystaveno od dc

Mimořádná valná hromada

Dosavadní prezidentka Unie botanických zahrad ČR, Věra Bidlová, oznámila k datu 31.7.2016 rezignaci na tuto svou funkci. V této souvislosti svolala viceprezidentka Unie BZ, ČR Magdaléna Chytrá, mimořádnou valnou hromadu, která se uskuteční v úterý 23. srpna 2016 během botanického družení v SOŠSaZ v Praze 9.

Jediným bodem programu bude volba nového prezidenta Unie BZ ČR. Magdaléna Chytrá navrhuje do této funkce nového ředitele Botanické zahrady hl.m. Prahy., Oldřicha Vacka, který s nominací souhlasí. Volba je doplňovací a týká se dokončení současného volebního období rady Unie BZ ČR. Případné další nominace lze do pátku 19. srpna zaslat e-mailem sekretáři Unie botanických zahrad ČR. Rada Unie BZ ČR zároveň vyzývá členské zahrady, které se neplánují botanického družení zúčastnit, aby zvážily alespoň vyslání svého zástupce k jednání této mimořádné valné hromady a přispěly tak k její usnášeníschopnosti.

— doplněno 6.9.2016 —

Zápis z mimořádné valné hromady Unie botanických zahrad ČR (UBZČR)

Místo konání: Botanické zahrada Střední odborné školy stavební a zahradnické, Pod Táborem 17/4, Praha
Datum jednání: úterý 23. srpna 2016
Čas zahájení: 10.00
Důvod svolání mimořádné valné hromady: Někdejší prezidentka Unie botanických zahrad ČR, Mgr. Věra Bidlová, rezignovala k 31.7.2016 na tento post. Viceprezidentka UBZČR, Mgr. Magdaléna Chytrá, poté svolala jednání mimořádné valné hromady.
Program jednání: volba prezidenta Unie BZ ČR (pro dokončení volebního období současné rady UBZČR)
V 10.00 se nesešel potřebný, minimálně poloviční počet řádných členů. Jednání valné hromady bylo tedy dle stanov odloženo a hodinu. V 11.00 již bylo přítomno 17 řádných členů a valná hromada tedy byla usnášeníschopná.

Jednání mimořádné valné hromady

M. Chytrá přivítala účastníky valné hromady a seznámila je s programem.

Volba volební komise

Navržení členové volební komise: Ladislav Pavlata (BZ UK), Petr Hanzelka (BZ hl.m. Prahy), Stanislav Hybler (BZ Dubiny)
Hlasování o složení volební komise: 17 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Nominovaní kandidáti na post prezidenta Unie BZ ČR

1) Oldřich Vacek – ředitel Botanické zahrady hl.m. Prahy
2) Pavel Sekerka – vedoucí Botanické zahrady AV ČR Chotobuz v Průhonicích

Volba prezidenta UBZČR

Odevzdáno 17 hlasovacích lístků; 15 hlasů získal RNDR. Oldřich Vacek; 2 hlasy získal RNDr. Pavel Sekerka.
Na základě této volby byl novým prezidentem Unie botanických zahrad České republiky zvolen RNDr. Oldřich Vacek.

Zapsal: Petr Hanzelka, tajemník Unie botanických zahrad ČR

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

Ustavení pracovní skupiny pro genofondy

Na dubnovém semináři Zvláště chráněné druhy rostlin v kultuře padl návrh na vytvoření pracovní skupiny pro genofondy v rámci UBZ ČR. Organizačních aktivit se iniciativně ujal Pavel Sekerka a 24. 6. 2016 se členové pracovní skupiny poprvé sešli ke „svatojánskému jednání“ právě v čerstvě rekonstruované provozní budově Botanického ústavu AV ČR v Průhonicích – Chotobuzi.

V průběhu schůzky bylo mimo jiné dohodnuto obsahové vymezení genofondů a navržena následující témata pro práci skupiny:

 • příprava akčního plánu a metodiky konzervace genofondu v botanických zahradách ČR,
 • konzervace domácích kriticky ohrožených a ohrožených druhů rostlin v ex situ kolekcích botanických zahrad (plnění závazků akčního plánu BGCI),
 • konzervace prastarých odrůd a vybraných odrůd okrasných neprodukčních rostlin domácího původu,
 • informování veřejnosti formou putovních výstav a osvětových akcí,
 • zajištění pravidelného cyklu konferencí a seminářů pro další vzdělávání pracovníků botanických zahrad,
 • v dlouhodobém plánu vznik semenné banky, ve které by byla uchována semena (významné položky – ohrožené druhy, sběry z přírody) po proběhlých cyklech Indexu Seminum, která se jinak v zahradách likvidují.

Prvním aktuálním úkolem je identifikace ohrožených druhů flóry ČR, které jsou pěstovány v členských botanických zahradách, ověření jejich původu a zhodnocení potenciálu pro záchovu genofondu druhu ex situ. Všechny zahrady proto zveme ke spolupráci formou vyplnění zaškrtávacího dotazníku, zájemce o aktivity pracovní skupiny i k zapojení do její činnosti.

Zápis z jednání.

Další fotografie (Jana Navrátilová – BÚ AV ČR Třeboň):

a_DSC_1803

a_DSC_1777

a_DSC_1781

a_DSC_1773

a_DSC_1775

kategorie: pro členy | Tagy: | vystaveno od dc

Zvláště chráněné druhy rostlin v kultuře

V úterý 5. dubna 2016 proběhl v návštěvnickém centru Dendrologické zahrady v Průhonicích seminář Zvláště chráněné druhy rostlin v kultuře. Dodané prezentace účastníků lze stáhnout z programu:

BGCI a Evropské konsorcium botanických zahrad – Petr Hanzelka (Botanická zahrada HLMP)

Implementace Nagojského protokolu, Nařízení EU č. 511/214 v ČR – Jiří Mach (vedoucí oddělení mezinárodních úmluv MŽP)
+ Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1866
+ návrh zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů a sdílení přínosů z nich
+ Nagojský protokol (český překlad)
+ CETAF Code of Conduct on ABS & Best Practices
+ CETAF Best Practice: Application for recognition of Best Practice pursuant to Article 8(1)
+ Declare Nagoya

Zákonná ochrana rostlin – Jan Šíma (vedoucí odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP)

Zákon o zoologických zahradách – Magdalena Boučková (Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP)

Poznámky k přípravě zákona o botanických zahradách – Milan Damohorský (vedoucí Katedry práva životního propstředí Právnické fakulty UK)

Zkušenosti ze záchytného centra CITES – Eduard Chvosta (Botanická zahrada HLMP)

Možnosti ex situ záchovy genofondu v botanických zahradách – František Krahulec, Pavel Sekerka (BÚ AV ČR)

Zkušenosti s ex situ záchovou genofondu u nás a v zahraničí – Vlastik Rybka (Botanická zahrada HLMP), Tomáš Peš (Botanická a zoologická zahrada Plzeň)
+ Lze zachraňovat ohrožené druhy rostlin v botanických zahradách?
+ Záchranné kultury rostlin

Ex situ záchova domácích orchidejí – Jan Ponert (Botanická zahrada HLMP)

Během zasedání bylo dohodnuto založení pracovní skupiny UBZ ČR pro genofondy, jejíž náplní by měla být koordinace záchovy genofondů v botanických zahradách a ve spolupráci s MŽP a AOPK příprava akčního plánu záchovy genofondu v bot. zahradách ČR.

Pokud byste měli zájem ve skupině pracovat, napište Pavlu Sekerkovi!

DSC_0006bDSC_0011b

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

Noví členové Unie botanických zahrad ČR

Na jednání Valné hromady Unie botanických zahrad ČR v Prostějově byli za svou dlouholetou práci v oboru oceněni čestným členstvím prof. Ivar Otruba, Ing. Jiří Nohel a Ing. Antonín Nohel, CSc.

20160128_113020

20160128_113105

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi členy Unie byly nově přijaty tyto instituce: Hamzův park a arboretum Luže–Košumberk (řádné členství) a Japonská zahrada Březová–Oleško (přidružené členství).

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

Valná hromada UBZ ČR

se uskuteční ve čtvrtek 28.1.2016 od 10 hodin v prostorách radnice města Prostějova. Vstup přímo z náměstí TGM, parkování je možné v blízké ulici Školní.

Program:

Oběd:

cca 12.00 -13.00 individuálně na náměstí TGM, po obědě prohlídka reprezentačních prostor radnice

kategorie: pro členy | vystaveno od dc

Botanické družení 2015

proběhne ve dnech 19.-21. srpna 2015 v Bečově nad Teplou (Karlovarský kraj).
becovskabotanicka

AKTUALIZOVANÝ PROGRAM

středa 19.8.

do 12:00 příjezd účastníků
12:00 oběd – raut v Bečovské botanické zahradě
14:00 prohlídka Bečovské botanické zahrady na skupiny podle dojezdu účastníků (Ing. Jiří Šindelář, Ing. Markéta Špaková), prohlídka panelové výstavy 40 let CHKO Slavkovský les

  17:30 přednáškový blok

 • Ing. Jiří Šindelář: Historická ikonografie Bečovské botanické zahrady
 • Jiří Schierl: Botanik Tausche z nedaleké Údrče
 • Zbyněk Brůža: Floristické výjevy v heraldice a botanika na znacích měst členů Unie botanických zahrad
 • Ing. Petr Jiskra: Doupovské hory – Terra Incognita
 • Jiří Schierl: Astronom a fenolog Alois Martin David
 • v jednání: Floristický průzkum Bečovské botanické zahrady (Ing. Alexandra Masopustová),
  v jednání: Kolekce lišejníků v Bečovské botanické zahradě (Ing. Petr Uhlík)

20:00 večeře – raut v Bečovské botanické zahradě, volná zábava

čtvrtek 20.8.

8:00 snídaně – piknik v Bečovské botanické zahradě

Celodenní exkurze

9:00 – 11:00 Krajinná památková zóna Bečovsko – vyhlídka Zlatý vrch, Šibeniční vrch, Homolka, genius loci místa
11:00 – 12:30 zámek Bečov, relikviář svatého Maura, zámecké zahrady
12:30 – 13:15 fenomén minerálních pramenů, krajinný ráz Tepelska
13:30 oběd u kláštera (hradí si každý účastník, případně bude domluveno společné menu)
14:15 – 15:15 klášter premonstrátů Teplá – návštěva nově zpřístupněných částí, tisíciletá kolonizace území, opět centrum vzdělanosti v zaostalém regionu?
15:30 – 16:30 trapistický klášter Nový Dvůr – světová architektura na konci světa (částečně přístupno pouze pro muže)
16:00 – 18:30 Sv. Blažej, naučná stezka Natura 2000, biofarma Belina (možnost nákupu regionálních produktů)

18:30 předpokládané ukončení exkurze, návrat do Bečova nad Teplou, volný čas
19:30 večeře – raut v Bečovské botanické zahradě nebo na Šibeničním vrchu v Katovně, volná zábava

pátek 21.8.

8:00 snídaně – piknik v Bečovské botanické zahradě

Celodenní exkurze

9:00 – 10:00 Krásenská rozhledna, zaniklé královské město Čistá, fenomén zaniklých obcí a sudetských zahrádek
10:30 – 11:00 mystické Tři kříže, Upolínová louka a Dlouhá stoka
11:00 – 11:15 Prameny a prameny – sinusoida jednoho místa
11:15 – 13:00 Kladská – krajinářské úpravy, rašeliniště, naučná stezka, Dům přírody Slavkovského lesa
13:00 oběd na Kladské (hradí si každý účastník, případně bude domluveno společné menu)
14:00 – 15:30 prohlídka krajinářského parku v Kynžvartě

16:30 předpokládané ukončení a odjezd účastníků

Změna programu vyhrazena. Další dotazy přímo na Jiřího (736 642 792, zocsopberkut@seznam.cz).

  Možnosti ubytování:

 • stanování, bivakování či spaní pod širákem v Bečovské botanické zahradě (vlastní tábořiště, teepee, skautské stany, srub)
 • Zámecká ubytovna: 150,- Kč/osoba/noc (ubytování v areálu státního zámku, pokoje pro průvodce)
 • Hostel Kateřina: 100,- Kč/osoba/noc
 • U mlsného medvěda: 350,- Kč/osoba/noc
 • U Turků: 300,- Kč/osoba/noc (nový rodinný penzion u podporovatelů botanické zahrady).

Parkování pro účastníky botanického družení bude zajištěno hned ve vstupní části botanické zahrady pod Pinus nigra a Tsuga canadensis. Průjezd do botanické zahrady je přes průmyslový areál Elektro v.d. Je nutno se na vrátnici zapsat do knihy vozidel a jet rovně přes celý podnik do brány, kterou je nutno za sebou opět zavřít. V areálu Elektra je maximální povolená rychlost 15 km/hod a není tam možno vystupovat.

Pěší přístup je možný od vlakového nádraží (trať Mariánské Lázně – Karlovy vary či Bečov nad Teplou – Rakovník) i ze zastávky autobusu (Plzeň – Karlovy vary, Plzeň – Sokolov, Karlovy vary – Toužim).

Rauty budeme připravovat z regionálních potravin i z toho co nám vyroste na našem poli. Některé speciality bude vytvářet Pavel, kuchař z jedné nejvyhlášenějších restaurací v Karlových Varech – Promenády. Pokud budete chtít vyzkoušet naší bioferratu nezapoměňte na sportovnější vybavení a pevnou obuv, Korunní rybník nabízí koupání…

Púvodně plánovaný účastnický poplatek na akci (500,- Kč) byl zrušen a ubytování i občerstvení je pro přihlášené členy zdarma.

[mappress mapid=“2″]

kategorie: pro členy | vystaveno od dc